Mijn wereld

Welkom in mijn wereld van woorden, gedachten en spinsels.

Onze Vader die in de hemelen zijt,

Vouw ik mijn handen

In de Uwe

Spreek ik Uw Naam

Ene bent U, Enig en Ene

Gij

Heer over hemel en aarde

Spreek ik U aan

alsof U hier bent

zoals in de Hemel


uw naam worde geheiligd;

Uw naam

apart gezet

Uw naam

Ene,

Gij,

Mensengod

God van mensen


Uw Koninkrijk kome;

Ooit zal

en dat is eerder al geschied

of nog eerder al, immers

U bent van voor het begin,

er vrede zijn

in U die vrede is

en was

en die tot vrede komt

Zo kome Uw rijk

onder ons.

in ons allen


Uw wil geschiede,

Wij mensen dezer dagen

hebben vragen, klagen, wensen

wij mensen dezer dagen

willen toekomst zonder grenzen

Wij mensen dezer dagen

willen vrijheid zonder stop

Wij mensen dezer dagen

Vragen

Klagen

Wensen

alle goeds in onze zin

Toch bidden wij U

smekend

maak in ons een nieuw begin

opdat wij als mens timide

overtuigend bidden:

Uw wil geschiede


gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Ach,

wie heb ik in de hemel hoog?

Wat zou mijn hart, wat zou mij oog

bekijken van wat daar zal zijn?

Ik,  Heer, leef hier:

Ellende!

Pijn!

hier sterven kinderen de dood

malaria, gebrek aan brood

en ook Uw volk gaat tergendsnel

ten onder Heer,

soms lijkt het hel

Het klinkt zo vredig

mooi

beducht

terwijl ik met Uw schepping zucht

Kom Here Jezus, kom spoedig


Geef ons heden ons dagelijks brood;

De tafel is gereed

Glanzend in de zon ligt het bestek

te wachten

Amen is gesproken

We vatten het brood ter hand

dat we breken en delen

in gedachten en doen

Dank U voor deze nieuwe morgen

Dank U voor weer een nieuw ontbijt

Geef dat ik met al mijn handelen

zorg dat het U niet spijt


en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

Vergeef mij Heer

omdat ik deze

of gene

en die ander ook

geen ruimte meer kan geven in mijn hart

Maak mijn ziel

als open tempel een woning

bereidt voor U

bereidt door U

bereidt tot vergeving

opdat ook mij vergeven wordt


en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Smalle wegen kruizen open baanders in de tijd

van mij en de mijnen een weet

de vaderen gingen reeds voor

en hun kinderen volgen het spoor

soms kijken we links en rechts

achterom misschien

verworden we in zoutpilaren als vrouw

van Lot

wat geworpen is en ze koos

Geef dat wij leven in de ruimte

die U gaf als genadegift

cadeau voor de mensheid

dat wij ons hoofd

terneergebogen rechtop houden

naar U

dat wij  verleiding ter linke zijde

laten liggen

en te rechter tijd ontmoeten

U


Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Wij bidden Godlof,

wij bidden

soms van God losgeslagen

soms in twijfel

maar

wij bidden

Daarin zien wij toekomst

Koninkrijk sprankje hoop

van kracht, heerlijkheid der eeuwigheid

Godlof

wij bidden

God lof!


Amen

Geen zekerheid

is zekerder dan waar de mens aan twijfelt

Want immers twijfelen bestaat

waar God met mensen gaat

Zo zal het waar

en zeker zijn

Nee

U zult ons het Zeker zijn

nu al

tot in alle eeuwigheid

Een cyclus teksten op basis van de afzonderlijke delen van het Onze Vader (NBG51 vertaling).

Voor alle teksten geldt : © Riemer Lap 2010